REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALBUMY.BODZIOCH.PL

obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

Właścicielem Sklepu Internetowego (zwanego dalej „Sklepem”) i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest Fotografia Izabella Bodzioch, numer NIP 5512303516, zwany dalej Sprzedającym lub Sklepem.

Sklep działa w Internecie pod adresem albumy.bodzioch.pl

 

Adres pocztowy Sklepu:

ul. Kwiatowa 7
34-100 Tomice

§ 1

 1. Regulamin został stworzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ww. ustawy oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

§2

 1. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrany towar, zaś przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Po przedstawieniu wytycznych kupujący otrzymuje na wskazany adres mailowy regulamin świadczenia usług wraz z załącznikami, wycenę i formularz zamówienia.
 3. Po akceptacji wyceny i regulaminu klient przesyła drogą elektroniczną formularz zamówienia. W następstwie dokonania powyższych czynności tworzony jest projekt.

§ 3

 1. Umowa sprzedaży zastaje przesłana na adres mailowy kupującego.

§ 4

 1. Klient ma prawo wyboru – w granicach określonych treścią formularza zamówienia- sposobu i firmy dokonującej dostawy . Dokonując wyboru jednocześnie godzi się na ceny związane z  wybranym sposobem  i podmiotem dokonującym dostawę, które w tym wypadku mogą być zróżnicowane.

§ 5

 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy, należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pomocą formularza stanowiącego załącznik do powyższego regulaminu i przesłać go na adres e-mailowy biuro@bodzioch.pl przed upływem ww. terminu.
 3. Pieniądze zostaną klientowi zwrócone na wskazany przez niego rachunek bankowy, którego numer powinien dołączyć do przesłanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty przesłania sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Klient proszony jest o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletną jego zawartością oraz kopią dowodu zakupu.
 6. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić żadnych śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zakres sprawdzenia.
 7. Klient nie ponosi kosztów wysyłki związanych z odstąpieniem od umowy, jeżeli wybrał on najtańszy sposób dostawy przy zakupie towaru. W odmiennym przypadku sprzedawca pokrywa koszty wysyłki wyłącznie do wysokości najtańszej formy dostawy.

§ 6

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Klient realizuje swe uprawnienia wynikające z rękojmi poprzez:
  a) naprawienie towaru
  b) wymianę na towar wolny od wad
  c) obniżenie ceny zakupionego towaru
  d) odstąpienie od umowy w przypadku, gdy wada jest istotna.
 3. Sprzedawca może nie wyrazić zgody na zaproponowany przez kupującego sposób realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli wybór takowy:
  a) jest niemożliwy do spełnienia przez sprzedawcę,
  b)wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez sprzedawcę.

§ 7

 1. Zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. albumy jako produkty wykonywane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. w przypadku albumów jako produktów wykonywanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie przysługuje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, o której mowa w art. 27 i następnych ustawy o prawach konsumenta.

§ 8

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.

§ 9

WADLIWY TOWAR LUB NIEZGODNY Z UMOWĄ

W przypadku uszkodzonej przesyłki masz prawo do odszkodowania od firmy kurierskiej. Pamiętaj, że firma kurierska odpowiada za stan przesyłki od jej przyjęcia od nadawcy aż do wydania adresatowi.

 • Sprawdź stan przesyłki – zrób to zanim podpiszesz jej odbiór. To ważne, jeśli odbierzesz wadliwą przesyłkę bez jakichkolwiek zastrzeżeń stracisz prawo do jej reklamacji. Sprawdź czy opakowanie nie jest rozerwane, pogniecione lub w inny sposób uszkodzone. Zrób zdjęcie opakowania.
 • Jeśli jest uszkodzona, spisz protokół – po pokwitowaniu odbioru otwórz paczkę w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności sporządź protokół uszkodzenia/rozbieżności, będący podstawą późniejszej reklamacji. Powinien zawierać dokładny opis uszkodzenia z adnotacją, że zostało zdiagnozowane w obecności kuriera, po wcześniejszym stwierdzeniu wady opakowania.

Jeśli zakupiony towar posiada wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem:

 • prześlij do nas produkt na adres sklepu:Fotografia Izabella Bodzioch
  ul. Kwiatowa 7
  34-100 Tomice

   

 • skan protokołu i formularz reklamacji prześlij na adres mailowy: biuro@bodzioch.pl

 

Pobierz formularz reklamacji

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu
kom. +48 604 780 402

Poinformujemy cię o wyniku postępowania reklamacyjnego telefonicznie lub mailowo.

§ 10

TOWAR NIE PODLEGA ZWROTOWI

Zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. albumy jako produkty wykonywane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi.

§ 11

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą masz prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu w terminie 14 dni od wydania rzeczy, bez podania przyczyny.
 • Warunkiem realizacji prawa odstąpienia od umowy jest złożenie przez Klienta stosownego oświadczenia pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Towar należy odesłać na adres: Fotografia Izabella Bodzioch; ul. Kwiatowa 7; 34-100 Tomice.
 •  Formularz możesz odesłać na powyższy adres pocztowy lub na adres mailowy: biuro@bodzioch.pl

 

Załącznik nr 1 – Prawo odstąpienia od umowy 

Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy